Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης - Εργαλείο τεκμηρίωσης και παρακολούθησης της ροής κάθε ρυθμιστικής πρωτοβουλίας, από την ΕΔΥΤΕ

Η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης είναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιείται διεθνώς, προκειμένου να παράσχει την αναγκαία, ποσοτική και ποιοτική, τεκμηρίωση των συνεπειών – θετικών ή αρνητικών – της κάθε ρυθμιστικής πρωτοβουλίας.

Η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, βοηθά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που προηγείται της νομοθέτησης μιας απόφασης, καθώς υπενθυμίζει ότι η επιλογή της ενδεδειγμένης απόφασης εξαρτάται από το κόστος που αυτή θα έχει, σε συνδυασμό με το όφελος για το κοινωνικό σύνολο και τις λοιπές επιπτώσεις (π.χ. περιβάλλον). Με αυτό τον τρόπο, η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης δεν υποκαθιστά τη λήψη της απόφασης, αλλά την υποστηρίζει με γνώση και δεδομένα.

Με το νόμο 4622/2019 θεσμοθετήθηκε μια συνεκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, η οποία ενσωματώνει τόσο όλες τις επιμέρους εκθέσεις που ήδη προβλέπονταν – αιτιολογική έκθεση, εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έκθεση γενικών συνεπειών, έκθεση διαβούλευσης – όσο και δύο νέες εκθέσεις θεμελιώδους σημασίας, την έκθεση νομιμότητας και την έκθεση εφαρμογής. Η ΑΣΡ αποτελείται από οκτώ διακριτές ενότητες και συνολικά σαράντα πεδία, ενώ υποβάλλεται και ελέγχεται από το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της ΓΓ Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Συντονισμού των Υπουργείων.

Η ΑΣυΡ είναι σημαντική επειδή επιτρέπει τον έλεγχο της ποιότητας μιας ρύθμισης και αποτελεί ένα βήμα προς τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ρυθμιστικών φορέων. Υποστηρίζει τη χάραξη πολιτικής που βασίζεται σε στοιχεία και βελτιώνει τη διαφάνεια τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην κοινωνία. Τέλος, περιγράφει τον αντίκτυπο με απλή γλώσσα και δεδομένα που είναι κατανοητά για όλους και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα.

Η εφαρμογή

Το έργο που έχει ανατεθεί στην ΕΔΥΤΕ, αφορά στη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας με την οποία τα υπουργεία, σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, μπορούν να συντάξουν και να υποβάλουν ψηφιακά την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης (ΑΣυΡ), η οποία συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κάθε κανονιστική απόφαση μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας.

Η πλατφόρμα που έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί πιλοτικά:

  • επιτρέπει την καταγραφή, την αποτύπωση και τη μοντελοποίηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και την καταγραφή των απαιτούμενων υποστηρικτικών εγγράφων τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων.
  • ενσωματώνει ένα μηχανισμό διαρκούς επικαιροποίησης των διαδικασιών, ώστε να υποστηρίζει το στόχο του νομοθέτη: «η διαρκής τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και η συνεχής και αποκλειστική ενημέρωσή του με τις μεταβολές απλούστευσης».
  • αποτελεί προαπαιτούμενο και προπομπό του διακριτού έργου της απλούστευσης των διαδικασιών, το οποίο έχει ως σκοπό την κατάργηση ή μείωση των απαιτούμενων βημάτων ή/και δικαιολογητικών.

Η πλατφόρμα ΑΣυΡ συγκεντρώνει όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης συνεπειών σε ένα μόνο σημείο, δημιουργώντας έτσι μια βάση γνώσεων για τον αντίκτυπο όλων των προηγούμενων κανονισμών και υποστηρίζοντας μια καλύτερη διαχείριση των νομοθετικών ρυθμίσεων στο μέλλον. Η πλατφόρμα και η διαδικασία ΑΣυΡ υιοθετούν τις κατευθυντήριες αρχές και συστάσεις του ΟΟΣΑ για την ποιότητα και την απόδοση των κανονιστικών ρυθμίσεων.

Αναπτύχθηκε υλοποιώντας τη στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Δημοσίου και τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Νομοθετικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων για καλύτερη παρακολούθηση και ψηφιακή εκτέλεση της διαδικασίας σύνταξης των ΑΣυΡ, και έλαβε υπόψη τις αρχές της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού που αφορούν τη δημιουργία ανοικτών δεδομένων μετατρέποντας τα δημόσια διαθέσιμα (σε μορφή PDF) έγγραφα εκθέσεων ΑΣυΡ σε ένα σύνολο δεδομένων που μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως.

 


 

Η πλατφόρμα ΑΣυΡ βρίσκεται επί του παρόντος σε πιλοτική φάση, προσελκύοντας και εκπαιδεύοντας χρήστες από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και από πολλά υπουργεία, τα οποία είναι αρμόδια για τη λειτουργία της διαδικασίας ΑΣυΡ στο υπουργείο τους. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες είναι διαδικτυακές και σύγχρονες και βοηθούν τόσο τους τελικούς χρήστες να μάθουν την πλατφόρμα και τη συνολική ροή της ψηφιακής διαδικασίας, όσο και την ομάδα ανάπτυξης να κατανοήσει τις ειδικές απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν ανά περίπτωση.