Digigov

Το Δημόσιο Αλλάζει.
Συν-διαμορφώστε το!

Δήλωση Ιδιωτικότητας για τους συμμετέχοντες στο Workshop #1

Στοιχεία Υπεύθυνου της Επεξεργασίας:

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στοιχεία Εκτελούντος την Επεξεργασία:

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)

Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας:

Υπηρεσία Marketing & Επικοινωνίας ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας εκτελούντος την επεξεργασία:

digigov@grnet.gr, marcom@admin.grnet.gr

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας:

Ένας από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της χώρας που αφορά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη από το κράτος.

Tο GRNET, ο εθνικός πάροχος ηλεκτρονικών υποδομών & υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους & ψηφιακών υπηρεσιών για την Ακαδημαϊκή, Ερευνητική κοινότητα, τους τομείς της Υγείας και του Πολιτισμού στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βάσει του νέου ρόλου του στο σχεδιασμό προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, και οργανώνει, στο παραπάνω πλαίσιο, έναν κύκλο από Εργαστήρια Συμμετοχικού Σχεδιασμού (Service Design – DigiGov Sessions).

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔYΤE Α.Ε.) δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), Με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας περιγράφονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες που τηρούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών του digigov. Η παρακάτω Δήλωση Ιδιωτικότητας παραθέτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οποία η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της υπηρεσίας και διασφαλίζεται η τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών, καθώς και κάθε νομοθεσία ή/και κανονισμό που υλοποιείται ή δημιουργείται σύμφωνα με το GDPR και τη νομοθεσία για την προστασία του ηλεκτρονικού απορρήτου ή τροποποιεί, αντικαθιστά, εκδίδει ή ενοποιεί οποιαδήποτε από αυτές, καθώς και όλους τους άλλους ισχύοντες εθνικούς νόμους σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή, οι οποίοι ενδέχεται να υφίστανται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη παρούσα πολιτική, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας, ο «υπεύθυνος επεξεργασίας», ο «εκτελών την επεξεργασία», ο «τρίτος», η «εποπτική αρχή», τα «προσωπικά δεδομένα», η «επεξεργασία», το «υποκείμενο των δεδομένων» έχουν την έννοια που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου http://digigov.grnet.gr/, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

«Χρήστης» - ο διαδικτυακός χρήστης του «Ιστοτόπου», στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως.

Σκοπός/-οί επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται:

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται για λογαριασμού του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που χορηγούν τη συγκατάθεσή τους για την λήψη φωτογραφιών από τον χώρο της εκδήλωσης καθώς και της βιντεοσκόπησης των ομιλιών για την μετάδοση τους μέσω live streaming για τον ακόλουθο σκοπό/τους ακόλουθους σκοπούς:

Για την συνδιαμόρφωση των νέων αναβαθμισμένων ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου και την καταγραφή των προκλήσεων και τη συμμετοχική αναζήτηση και δημιουργία ιδεών, καθώς και τη σύνθεση /παραγωγή πρωτότυπων λύσεων.

Για την προώθηση της εκδήλωσης στον ευρύ χώρο της ερευνητικής, ακαδημαϊκής, τεχνολογικής κοινότητας στα στελέχη επιχειρήσεων και στους πολίτες.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των προσώπων που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους, που αναφέρεται παραπάνω.

Κατηγορίες δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία:

  • Φωτογραφίες
  • Βιντεοσκόπηση ομιλιών
  • Live streaming

Νομιμότητα της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη, καθώς βασίζεται στην χορήγηση της συναίνεσης των υποκειμένων, όπως απαιτεί το Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ ΓΚΠΔ.

Πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέχθηκαν:

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να παραχωρεί δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την υποστήριξη του ιστότοπου στα εξής νομικά ή φυσικά πρόσωπα:

  • Στους συνεργάτες της ΕΔΥΤΕ
  • Σε εξωτερικούς συνεργάτες

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τα παραπάνω συνεργαζόμενα με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. φυσικά ή νομικά πρόσωπα διεξάγεται υπό τον έλεγχο και μόνον κατ’ εντολή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα συνεργαζόμενα αυτά πρόσωπα υποχρεούνται, τέλος, να ακολουθούν τις ίδιες απαιτήσεις περί προστασίας της ιδιωτικότητας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας.

Αποδέκτες των δεδομένων που συλλέχθηκαν:

Η EΔYΤE Α.Ε. θα προβεί σε παραχώρησή/διαβίβαση σε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να διαβιβαστούν σε κυβερνητικές αρχές ή/και αξιωματούχους επιβολής του νόμου, εφόσον απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς, στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή υπακοής σε διάταξη νόμου ή εάν απαιτείται για την κάλυψη των έννομων συμφερόντων του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων:

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων , ώστε κάθε χρήστης να έχει πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των δικαιωμάτων του, όπως αυτά κατοχυρώνονται με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή των δικαιωμάτων Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής, Περιορισμού της επεξεργασίας, Φορητότητας των δεδομένων περιγράφονται παρακάτω:

  • Δικαίωμα Πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα, επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν αυτό συμβαίνει, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε συγκεκριμένες πληροφορίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάστηκαν όπως περιγράφεται στο παρόν στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo @admin.grnet.gr.
  • Δικαίωμα Διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Δικαίωμα Διαγραφής: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα διαγραφής μερικών/όλων των προσωπικών δεδομένων του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο της πρόσκλησης, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους:
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων είτε όταν συντρέχει κάποια από τις λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους όρους του νόμου.

Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για παράδειγμα εάν η εκπλήρωση του αιτήματός σας ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σχετικά με κάποιο άλλο άτομο ή εάν υποχρεούμαστε δυνάμει διάταξης νόμου να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες που αναφέρονται παρακάτω.

Χρονική Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων:

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα τηρούνται για παραπάνω χρονικό διάστημα από το απαιτούμενο για τις δραστηριότητες της υπηρεσίας και τους ελέγχους που υπάγεται γι’ αυτό.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

Χρόνος και τόπος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Φωτογραφίες, Βιντεοσκόπηση

2 έτη

Απόρρητο και Ασφάλεια των πληροφοριών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (ομάδα υποστήριξης του ΗR), ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας καθώς και σε περίπτωση τυχόν παραβίασης σχετικής με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΔΥΤΕ, κα Κωνσταντινοπούλου Βασιλική, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@admin.grnet.gr

Προσφυγή/Καταγγελία:

Σε περίπτωση που το αίτημά μας δεν ικανοποιηθεί, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας είτε από τον Υπεύθυνο Προστασίας, μπορείτε να προσφύγετε ανά πάσα στιγμή στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.